AMALIY ISHLARDAN FOYDALANISH BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA O‘QUV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Authors

  • Nazokat Oybek qizi Bekberganova Urganch innovatsion universiteti stajyor-o‘qituvchisi

Keywords:

faollik, yo‘nalganlik, matematik masala, amaliy ish, faollikni rivojlantirish.

Abstract

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘quv faolligini rivojlantirishda amaliy ishlardan foydalanish metodikasiga doir ayrim mulohazalar keltirilgan va ular muallif tomonidan asoslangan.

References

Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика,1991. 479 с. 28

Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Истиқлол, 1994. -321 бет. 60

Педагогика. Энциклопедия. III жилд. жамоа // Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017. – 400 б.

Савенков А.И. Маленькие исследователи в реальной жизни // Дошкольное образование. № 7-2004. С. 6 -19.

Jumayev Mamanazar Ergashevich, Tadjiyeva Zumrad G‘iyosovna. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent-“Fan va texnologiya’’-2005.

Ahmedov M., Ibragimov P., Abdurahmonova N., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligida medodik qo‘llanma. T.: “Uzinkomsentr’’ , 2003.

Bikboyeva N.U va boshqalar. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi (Pedagogika bilim yurti talabalari uchun o‘quv qo‘llanma). T.: “O‘qituvchi’’ , 1996.

Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. T.: “O‘qituvchi, 2004.

Jumayev E.E . Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish nazariyasi. T.: “Ilm-Ziyo” , 2005.

Published

2023-11-17

How to Cite

Bekberganova , N. O. qizi. (2023). AMALIY ISHLARDAN FOYDALANISH BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA O‘QUV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 190–198. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4410