BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING INKLYUZIV TA’LIM KOMPITENTIYASINI SHAKLLANTIRISH

Authors

  • Akmal Ahmedov FarDU o‘qituvchisi
  • Zarnigor Sherqo‘ziyeva FarDU 2-bosqich talabasi

Keywords:

inklyuziv ta’lim, kompetensiya, kasbiy mahorat, individual yondashuv, xorijiy tajriba, stereotipik qarashlar, kvaziprofessional bosqichlar.

Abstract

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning inklyuziv ta’lim kompitentiyasini shakllantirish borasidagi qarashlari, fikrlari keng yoritib berildi. Hamda maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarini kompleks ta’lim muassasasining inklyuziv muhitida ishlashga kasbiy tayyorlash muammosi ochib berlgan. Shuningdek, ijtimoiy-pedagogik kompetensiyani shakllantirish muammosini hal qilishda yetarli darajada foydalanilgan ilmiy tadqiqot usullari yoritilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta’lim olish ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to‘g‘risidagi qarori - 4860 13.10.2020. 181

Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010 3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Современный образовательный стандарт / Т. В. Волосовец, А. М. Казьмин, В. Н. Ярыгин. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.

Sherqoʻziyeva, Z. (2023). YOSH AVLODNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH MASALALARI. Interpretation and researches, 1(10).

Axmedov, A. Y. (2023). STUDYING THE PROBLEM OF DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE PSYCHOLOGISTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 389-394.

Yusufovich, A. A., & Alisher o‘g‘li, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1157-1161.

,Axmedov, A. Y., & A’zamova, M. (2023). ALOHIDA TA’LIM EHTIYOJLARI BOʻLGAN BOLALARGA TA’LIM-TARBIYA BERISH MASALALARI. Научный Фокус, 1(1), 204-208.

Yusufovich, A. A., & Maxliyo, H. (2022). BO‘LAJAK O ‘QITUVCHILARDA PEDAGOGIK MULOQOT ASOSIDA MUOMALA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 150-157.

Axmedov,A.Y.,&Sherqo‘ziyeva,Z.F.(2023).JADIDMA’RIFATPARVARLARINING PEDAGOGIK QARASHLARI. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 432-436.

Ahmedov, A., & Egamberdiyev, O. (2022). PEDAGOGICAL BASES OF IMPROVING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. Science and Innovation, 1(3), 40-46.

Axmedov, A. Y., & A’zamova, M. (2023). OILADA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 687-693.

Axmedov, A., & Meliqo‘ziyeva, M. (2022). UZLUKSIZ TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISHNING O ‘ZIGA XOS JIHATLARI. Scientific Impulse, 1(3), 774-777.

Yusufovich, A. A. (2023). JALOLIDDIN DAVONIYNING PEDAGOGIK AXLOQIY QARASHLARI. SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(5), 420-426.

Yusupovich, A. A. (2023). SHARQ MUTAFAKKIRLARI MЕRОSIDA MA’NAVIY-AXLОQIY TARBIYA MASALALARI. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(5), 600-604.

Djalalov, B. B., & Djurayeva, H. J. (2023). TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(6), 72-82.

Axmedov, A., & Egamberdiev, O. (2022). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF ENGLISH. Science and Innovation, 1(4), 132-135.

Axmedov, A., & Egamberdiev, O. (2022). БЎЛАЖАК ИНГЛИЗ ТИЛИ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. Science and innovation, 1(B4), 132-135.

Axmedov, A. (2022). THE NEGATIVE INFLUENCE OF POPULAR CULTURE ON THE MIND OF YOUTH AND ITS SOCIAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS. Science and Innovation, 1(7), 1115-1118.

Axmedov, A. (2022). SOCIO-PSYCHOLOGICAL MECHANISMS FOR PROTECTING YOUNG PEOPLE FROM INTERNET THREATS IN THE MODERN WORLD (CYBERBULLYING). Science and Innovation, 1(8), 1629-1633.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Ahmedov, A., & Sherqo‘ziyeva , Z. (2023). BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING INKLYUZIV TA’LIM KOMPITENTIYASINI SHAKLLANTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 281–284. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4430