O‘ZBEK TILIDA TASAVVUFIY LUG‘AVIY QATLAM

Authors

  • Shoxista To‘xtashevna Maxmaraimova Ilmiy rahbar Termiz davlat universiteti O‘zbek tilshunosligi kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori
  • Madina Baxriddin qizi Yunusova Termiz davlat universiteti O‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Keywords:

tasavvufiy lug ‘aviy qatlam, tasavvufiy leksemalarning semantik-mavzuiy guruhlari, timsol va ramz ifodalovchi leksemalar, hayvonlar momlarini ifodalovchi ramziy leksemalar, rang ifodalovchi ramziy leksemalar, shaxs oti ifodalovchi ramziy leksemalar.

Abstract

Maqolada o‘zbek tilshunosligida tasavvuf va uning tili, mavzuiy-semantik guruhlarini o‘rganish tahlilga tortilgan. Muallif tasavvufdagi timsol va ramz ifodalovchi leksemalar ma’nosini ham lug ‘aviy jihatdan, ham tasavvufiy jihatdan yoritib berishga harakat qilgan. Buyuk tasavvufshunos olimlar Najmiddin Komilov, Ibrohim Haqqul fikrlariga, qarashlariga tayangan holda o‘z fikrlarini bayon etgan.

References

Najmiddin Komilov. Tasavvuf. – Toshkent: Movarounnahr – O‘zbekiston, 2009.

Ibrohim Haqqulov. Zanjirband sher qoshida. – Toshkent: Yulduzcha,

Axatova M. O‘zbek tili tasavvufiy leksikasining sistem tadqiqi: Fil.fan. dok. diss… - Toshkent, 2021.

Yunusova M. O‘zbek tilida tasavvufiy atamalar // “Globallashuv sharoitida o‘zbek tili nufuzini oshirishning nazariy va amaliy masalalariga yangicha yondasguv: muammo, yechim, istqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman. – Navoiy: 2022. – B. 254-256.

O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Maxmaraimova , S. T., & Yunusova , M. B. qizi. (2023). O‘ZBEK TILIDA TASAVVUFIY LUG‘AVIY QATLAM. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 355–359. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4447