MADANIY TURIZM ORQALI TALABALAR MA’NAVIY-MA’RIFIY TARBIYASINI TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA XORIJIY TADQIQOTLAR TAHLILI

Authors

  • E’tibor Matchanboyevna Sariyeva Urganch innovatsion university oʻqituvchi-stajyori

Keywords:

Ziyorat turizm, ichki va tashqi turizm, tarixiy va ziyoratgoh joylar, madaniy joylar, madaniy turizmni tahlil qilish, ma’naviy-ma’rifiy tarbiya, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko‘nikmasi.

Abstract

Ushbu maqolada madaniy turizmning talabalar ma’naviy-marifiy tarbiyasiga ijobiy ta’siri va bu bo‘yicha qilingan xorijiy tadqiqotlar xaqida so‘z yuritilgan.

References

Хошимов К., Нишонова С. Педагогика тарихи. – Т.: 2005.

Педагогика назарияси ва тарихи. 1қисм. Педагогика назарияси. Олий ўқув юртлари учундарслик./ М.Х.Тохтаходжаеванинг умумий таҳрири остида. “Иқтисод-молия”, 2007.-380 б.

МавлоноваР. Ва бошқ. Педагогика. -Т.: Ўқитувчи, 2001.

ПедагогикаА.Қ.Мунавваровнингтаҳририостида).-Т.: Ўқитувчи, 1996.

ТурсуновИ.Й., НишоналиевЎ.Н. Педагогикакурси.-Т.: Ўқитувчи, 1997.

ҒайбуллаевН., ЁдгоровР. вабошқ. Педагогика. Олий ўқув юртлари учун қўллнама.-Т., 2005.

ХасанбоевЖ.Й. ва бошқалар. Педагогика. Ўқувқўлланма.-Т., “Фан”.2006.

ЗиёмҳаммадовБ. вабошқ. Педагогика: Олийўқувюртлариучундарслик. -Т., 2000.

Малика Иномова. Оиладаболаларнимаънавий-ахлоқийтарбиялашдамиллийқадриятлар. Т. “Фан”. 1995.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Sariyeva , E. M. (2023). MADANIY TURIZM ORQALI TALABALAR MA’NAVIY-MA’RIFIY TARBIYASINI TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA XORIJIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 455–459. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4465