KOMPYUTER GRAFIKASINING INFORMATSION JAMIYATDAGI AHAMIYATI

Authors

  • Gulbahor Yuldasheva FarDU, Axborot texnologiyalari kafedrasi katta o‘qituvchisi
  • Dilro‘za Raxmonova FarDU, TSMG yo‘nalishi talabasi

Keywords:

Kompyuter grafikasi, axborot, kommunikatsiya, mutaxassis, metod.

Abstract

Ushbu maqolada kompyuter grafikasining jamiyatdagi o‘rni, ahamiyati hamda zaruriyati ko‘rib chiqiladi hamda sohaga oid asosiy tushunchalar yoritib beriladi.

References

Zoyirov K.A. Uzluksiz ta’lim jarayonida bo‘lajak mutaxassislarni jadal grafik tayyorlash konsepsiyasi. Halq ta’limi jurnali. 2016 № 6-21-25 betlar.

G.I.Yuldasheva., Z.Oxunjonova (2023). Ta’lim va tarbiya jarayonlarida axborot texnologiyalarining o ‘rni. Educational Research in Universal Sciences. Volume 2 (Issue 3), 984-986.

G.I.Yuldasheva., M.Otamirzayeva (2023). Ta’lim muhitida axborot texnologiyalarining o‘rni. Международный научный журнал «Научный импульс». № 10(100), 118-121.

G.I.Yuldasheva., O.Muhammadova (2022). Tasviriy san’at darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish. International academic research journal. № 1(6), 51-56.

Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Taʼlimda innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.

Yuldasheva, G., & Yo‘ldosheva, M. (2023). Zamonaviy informatikani o‘qitish: maqsad, mazmun, usullar. Академические исследования в современной науке, 2(14), 146-149.

Мадаминов, Н. М. (2022). Таълим жараёнида тасвирий санъатни ривожлантириш ва компъютер графикасидан кенг фойдаланиш ечимлари. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 46-50.

Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. Экономика и социум, (4-1), 466-468.

Yoldasheva, G. I., & Yuldasheva, M. M. (2021). Factors of informatization of the process of primary education. Экономика и социум, (12-1 (91)), 689-692.

Yuldasheva, G. (2021). Axborot texnologiyalari-talim sifati kafolatidir. Экономика и социум, (4-1 (83)), 462-465.

G.I.Yuldasheva (2023). Ta’lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlarning tutgan o‘rni. Golden brain Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 1 (Issue 30), 144-147.

G.I.Yuldasheva (2023). The use of interactive whiteboards in the educational process and its important aspects. Best Journal of Innovation in Science, Volume 8 (Issue 2), 209-212.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Yuldasheva, G., & Raxmonova, D. (2023). KOMPYUTER GRAFIKASINING INFORMATSION JAMIYATDAGI AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 760–763. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4523