O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Authors

  • G.A. Khojayeva UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES

Keywords:

ustaqil o‘qish, dastur, o‘quvchilar, o‘qituvchi, adabiy materiallar, hadislar, topshiriqlar, o‘quv jarayoni, xarakterlar, o‘quv mashg‘ulotlari, mavzu, savollar, vazifalar, fikrlash qobiliyati.

Abstract

Maqola o‘quvchilar o‘rtasida muzokaralar, yangiliklar, fikr-mulohazalar olib borish, savollar berish va javob berish bilan bog‘liq muhokamalar o‘rnatishga qaratilgan. Bunday muhokamalar o‘quvchilarning ma’naviy jihatdan rivojlanishiga va o‘z fikrlarini boshqalarga ifoda qilish qobiliyatiga ega bo‘lishiga yordam beradi.Boshqalar asarlarini o‘qishga o‘rgatishning asosiy vositasi sifatida o‘quvchilarga mustaqil o‘qishni o‘rgatishga xizmat qiladi.

References

Хасанов А.А. Современная теория обучения на межпредметной основе // Scince and world. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – С. 76-78

Хасанов А.А. Дидактический анализ проблемы межпредметных связей и возможности их использования в средне-специальных учебных заведениях // Молодой учёный // ежемесячный научный журнал № 1 (36)/2012 Том II 129-130с. ISSN 2072-0297 Чита-2012 г.

Хасанов А.А. Ўқитиш жараёнида фанлараро алоқадрликни амалга оширишнинг психологик-педагогик асослари // Замонавий таълим // илмий- амалий оммабоп журнал. Тошкент-2017, №10, 9-14 бетлар

Хасанов А.А. Маматкаримов К.З. Межпредметные связи как дидактические условия повышение эффективности учебного процесса // Молодой учёный // ежемесячный научный журнал № 20 (124)/ октябр-2, 2016 г.

Ж. М. Таштемиров, А. Т. Хайдаров Влияние источника тепла на плотность окружающей среды в нелинейных процессах тепловыделения в двухмерных областях (pp. 295-299) scientific Progress Volume 4 I Issue 2 I 2023 _ISSN: 2181-1601.

Khaidarov A. T, Toshtemirov J. M. Heat source density in non-linear heat dissipation processes // Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 10.–С. 72-80.

Khaidarov A. T., Toshtemirov J. M. Modeling of the dependence of the conductivity of the non-electric medium of iron metal //Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 88-89.

J.M. Toshtemirov, M.A. Asadullayeva The effect of the heat source on the ambient density in the processes of non-linear heat propagation in multidimensional fields.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Khojayeva, G. (2023). O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 879–882. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4548