OLIY TA’LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISHNING METODIKASI

Authors

  • OYBEK SHOMURODOV Bux DU. Tasviriy va amaliy san’at kafedrasi dotsenti

Abstract

Resrublikamizda fan, ta’lim va ishlab chiqarish intagratsiyasiga mos ravishda talaba shaxsini kompetensiyaviy imkoniyatlarini mustaqil ta’lim orqali yanada takomillashtirish, kompetentli kadrlarning innovatsion faoliyatini dasturiy maxsulotlar, mediatalim, interaktiv ta’lim texnologiyalarida amalga oshirish zarurati kuchaymoqda. talabalarning auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarini tashkil qilishda “oddiydan murakkabga” tamoyiliga amal qilinmayapti. Shu bilan birga, mustaqil ish mavzusi hamda usulini tanlashda talabaning qobiliyatlari va qiziqishlari hisobga olinmayapti.

References

В.С.Кузин. Психология. Из.2-е, -Москва, «Высшая школа», 1982 – 266 с.

Е.И.Корзинова. К проблеме развития профессионального мышления и педагогического творчества. Художественно педагогическое образование: современное состояние, перспективы развития. Сб. статей. –Москва, «Век книги» 2002-406 с.

В.Мандель. Принципы, цели и проблемы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в современном высшем учебном заведении. –Бухара, «Психология» № 4 (16), 2014-120 с.

Система работы с одарёнными детьми в начальной школе. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРОЗОВАНИИ Часть 1 Москва 2017.

Самостоятельная работа студентов, как фактор мотивации учебной деятельности. “ВЕСТНИК ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ ЮЖНОЙ СИБИРИ” Москва-Черногорск.

AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA O‘QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI. “Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimida qayta tayyorlash va malaka oshirishning modernizatsiyalashgan didaktik muhiti” Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari to‘plami 2017 yil 14-15 aprel Buxoro.

A BRIEF HISTORICAL SKETCH. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION.

Odilova, M. O. "IMPROVING THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF BIOLOGY TEACHERS USING COMPUTER PROGRAMS." International Engineering Journal For Research & Development 5.9 (2020): 4-4.

Qodirovich M. D. et al. Methods Of Developing Students’ Spatial Imagination Using Computer Graphics In The Teaching Of Drawing //Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 1

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

SHOMURODOV , O. (2023). OLIY TA’LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISHNING METODIKASI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 941–947. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4560