TO‘GARAK A’ZOLARI KREATIVLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA O‘QUV-AXBOROT TIZIMIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

Authors

  • Nargiza Xudayberdiyevna Kirgizova Namangan viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi “Qayta tayyorlash va malaka oshirish jarayonini monitoringini olib borish va sifatini baholash bo‘limi” boshlig‘i, texnologiya fani o‘qituvchisi.

Keywords:

texnologiya fani, to‘garak mashg‘ulotlari, to‘garak a’zolari, to‘garak rahbari, axborot texnologiyalari.

Abstract

Maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida texnologiya fanidan to‘garaklarni tashkil etishda to‘garak a’zolarini kreativligini oshirishda o‘qitishning axborot texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.

(23.09.2020). Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020., 03/20/637/1313-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. QMMB: 06/22/60/0082-son 29.01.2022-y.

Aripdjanova А.R. T’limni axborotlashtirish sharoitida oliy ta’lim muassasalari pedagoglarning kreativ salohiyatini rivojlantirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ... diss. Avtoref. – Т., 2017.

Xodjayev B.X. O‘quvchilarning mustaqil fikrlashnini shakllantirish: uslubiy qo‘llanma. – Т.:ТДПУ, 2008.

Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. – СПб: Дидактика Плюс, 2002.

Гаврилова Г.Н. Педагогические условия развития креативности у учащихся образовательной школы в процессе внеклассной работы: автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Чебоксары, 2010.

Pedagogik atamalar lug‘ati. – Т.: O‘zPFITI, 2008.

Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni shakllantirishning psixologik asoslari: psix. Fan dok… dis. – Т., 2005.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Kirgizova , N. X. (2023). TO‘GARAK A’ZOLARI KREATIVLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA O‘QUV-AXBOROT TIZIMIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1233–1238. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4636